ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. ลูกค้าติดต่อขอรับบริการที่ศูนย์เครื่องมือโดยกรอกใบขอส่งตัวอย่าง/ใบขอใช้เครื่องมือ
2. ลูกค้าตรวจสอบยืนยันสภาพตัวอย่าง และรับบัตรนัดรับผลการทดสอบ
3. ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบ และแจ้งการชำระค่าบริการ
4. ลูกค้าชำระค่าบริการ และรับใบรายงานผลการทดสอบ

การชำระเงิน

1. ชำระเป็นเงินสด ได้ที่ธุรการศูนย์เครื่องมือฯ
2. ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-1-14776-8