บริการตรวจวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ เช่น

1. ด้านเคมีคลินิก ตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของตับ ไต เป็นต้น

2. งานด้านจุลชีววิทยา เช่นการตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อชนิดต่าง ๆ

3. การทดสอบพิเศษ เช่น ตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้มะเร็ง ฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ เป็นต้น