บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและ ในบรรยากาศทั่วไป ภายใต้การทำงานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนคณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ในรายการดังต่อไปนี้ เช่น ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ (TSP, PM10, PM2.5) เสียงในสิ่งแวดล้อม เสียงเฉลี่ย เสียงรบกวน ปริมาณฝุ่น ไอระเหย สารเคมี โลหะหนัก แสงสว่าง ค่าความร้อนในพื้นที่ เป็นต้น