บริการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในตัวอย่างประเภทต่าง ๆ เช่น น้ำ อาหารและอาหารสัตว์ ในขอบข่าย Aerobic Plate Count, Yeast and Molds, Total Coliform Bacteria, Fecal coliform, Escherichia coli และแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ