บริการการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือเพื่อตรวจวัดปริมาณและชนิดของสารในตัวอย่างประเภทต่างๆ ด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น AAS, ICP-OES, GC, GC-MS, HPLC, IC, FT-IR, NMR, Fat Analyser, CNS Analyser, Bomb calorimeter UV-Visible Spectrophotometer, SEM เป็นต้น