นางเบญจพร สมจิต
นักวิทยาศาสตร์ (หัวหน้าฝ่าย)
โทรศัพท์ : (66) 7567 3232
ห้องทำงาน : ห้องหัวหน้าฝ่าย
E-mail : sbenjapo@wu.ac.th
การศึกษา : วท.ม.วิทยาศาสตร์การเกษตร,วท.บ.ชีววิทยา
สาขาความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยา
นางสาวนันทวัน หนูแจ่ม นางณฐมน นุ่นรักษา นางพีรดา ภักดีพิน
นักวิทยาศาสตร์ (รองหัวหน้าฝ่าย) นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : (66) 7567 3224 หรือ 3685 โทรศัพท์ : (66) 7567 3224 โทรศัพท์ : (66) 7567 3685 หรือ 3224
ห้อง : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ห้อง : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ห้อง : สำนักงานฝ่ายบริการฯ
E-mail : nnantawa@wu.ac.th E-mail : csopa@wu.ac.th E-mail : bpeerada@wu.ac.th
การศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การศึกษา : วท.บ.ชีวเคมี การศึกษา : วท.ม.เคมีวิเคราะห์ , วท.บ.เคมีวิเคราะห์
สาขาความเชี่ยวชาญ : วิเคราะห์น้ำ สาขาความเชี่ยวชาญ : ดิน พืช ปุ๋ย สาขาความเชี่ยวชาญ : -
นางสาวยุพเรศน์ พัลพัฒน์ นางสาวฉัตราพรรณ สมตน นางสาวนิตยา รูปโอ
นักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : (66) 7567 3685 หรือ 3224 โทรศัพท์ : (66) 7567 3224 หรือ 3685 โทรศัพท์ : (66) 7567 3225 หรือ 3224
ห้อง : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ห้อง : สำนักงานฝ่ายบริการฯ ห้อง : เค้าเตอร์ธุรการสำนักงานฝ่ายบริการฯ
E-mail : pyuparas@wu.ac.th E-mail : schatrap@wu.ac.th E-mail : nittaya.ru@wu.ac.th
การศึกษา : วท.บ.ศึกษาศาสตร์ (เคมี) การศึกษา : อ.วท.เคมีปฏิบัติ การศึกษา : ปวส.การตลาด,ปวช.การตลาด
สาขาความเชี่ยวชาญ : - สาขาความเชี่ยวชาญ : วิเคราะห์น้ำ สาขาความเชี่ยวชาญ : -