บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านเคมี ด้วยวิธีการที่เป็นปัจจุบันและยอมรับตามมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย โดยยึดแนวปฏิบัติตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เช่น การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในตัวอย่างประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. น้ำและน้ำเสีย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (สมอ.) เช่น การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การหาค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด การหาค่าความกระด้าง บีโอดี ซีโอดี การวิเคราะห์ค่าสีและค่าการนำไฟฟ้า ตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นต้น

2. อาหารและอาหารสัตว์ เพื่อหาองค์ประกอบชนิดต่าง ๆ เช่น ไปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า ความชื้น และค่าพลังงาน เป็นต้น

3. ดิน พืช ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน เช่น การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า การหาค่าความชื้น การหาปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี เป็นต้น