ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เปิดให้ประเมินห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 10/01/2566 -  31/01/2566