ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ลำดับ ชื่อห้อง ความจุ(ที่นั่ง) อาคาร ผู้รับผิดชอบ สถานะ
1
โรงฝึกงานวิศวกรรม 1 (Line เชื่อม,หล่อ) 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
2
โรงฝึกงานวิศวกรรม 2 (Line กลึงโลหะ) 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
3
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์ 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
4
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
5
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุและโครงสร้าง 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
6
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
7
ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
8
ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลเกษตร 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
9
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการและเคมี 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
10
ห้องบรรยายวิศวกรรมกระบวนการและเคมี(1) 24 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
11
ห้องบรรยายวิศวกรรมกระบวนการและเคมี(2) 11 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
12
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัสดุ 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
13
ห้องปฏิบัติการโพลิเมอร์ 10 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
14
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
15
ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
16
ห้องจิวเวอร์รี่ 8 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (B2) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
17
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและกระบวนการอาหาร 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
18
ห้องแปรรูปอาหาร 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
19
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
20
ห้องพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกสัตว์ 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
21
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสัตว์ 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
22
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสัตว์น้ำ 1 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
23
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสัตว์น้ำ 2 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
24
ห้องปฏิบัติการการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
25
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
26
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
27
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
28
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือรวม 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
29
ห้องแปรรูปนม 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
30
ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
31
โรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (B3) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
32
ห้องวิเคราะห์ธาตุ 1 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
33
ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 1 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
34
ห้องวิเคราะห์ธาตุ 2 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
35
ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 2 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
36
ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 3 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
37
ห้องวิเคราะห์จุลินทรีย์ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
38
ห้อง FTIR 10 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
39
ห้องวิเคราะห์น้ำ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
40
ห้องวิเคราะห์อาหาร อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
41
ห้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 10 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
42
ห้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (เตรียมตัวอย่าง) 10 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
43
ห้อง NMR 10 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
44
ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 4 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
45
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 45 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
46
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 100 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
47
ชีวเภสัชศาสตร์ 72 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
48
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
49
เภสัชเคมี 48 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
50
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 10 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
51
เภสัชกรรมคลีนิค 1 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
52
เภสัชกรรมคลีนิค 2 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
53
ทักษะทางเภสัชกรรม 1 (รองรับงานวิจัยและโครงงานด้านชีวโมเลกุลและจุลชีววิทยา) 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
54
ทักษะทางเภสัชกรรม 2 (รองรับงานวิจัยโครงงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม) 18 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
55
ทักษะทางเภสัชกรรม 3 (รองรับงานวิจัยและโครงงานด้านพรีคลีนิค) 12 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
56
ทักษะทางเภสัชกรรม 4 (รองรับงานวิจัยและโครงงานด้านเภสัชเวท) 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
57
ทักษะทางเภสัชกรรม 5 (รองรับงานวิจัยโครงงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม) 15 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
58
ทักษะทางเภสัชกรรม 6 22 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
59
เภสัชเวท 45 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
60
ห้องเครื่องมือพิเศษ 15 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
61
อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
62
พยาธิวิทยา 54 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
63
จุลกายวิภาคศาสตร์ 54 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
64
สรีรวิทยา 1 72 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
65
สรีรวิทยา 2 72 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
66
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 72 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
67
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 72 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
68
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 1 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
69
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 2 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
70
ห้องปฏิบัติการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B6) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
71
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ภาณุวัฒน์ สุขคง ไม่เปิดให้จองใช้งาน
72
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ภาณุวัฒน์ สุขคง ไม่เปิดให้จองใช้งาน
73
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ภาณุวัฒน์ สุขคง ไม่เปิดให้จองใช้งาน
74
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 4 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ภาณุวัฒน์ สุขคง ไม่เปิดให้จองใช้งาน
75
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ภาณุวัฒน์ สุขคง ไม่เปิดให้จองใช้งาน
76
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ดารารัตน์ ห่อเพชร ไม่เปิดให้จองใช้งาน
77
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) เสมอภาค เอียดสี ไม่เปิดให้จองใช้งาน
78
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) เสมอภาค เอียดสี ไม่เปิดให้จองใช้งาน
79
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) เสมอภาค เอียดสี ไม่เปิดให้จองใช้งาน
80
ห้องปฏิบัติการเคมี 1 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) อนงค์เนตร สายสาระ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
81
ห้องปฏิบัติการเคมี 2 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) อนงค์เนตร สายสาระ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
82
ห้องปฏิบัติการเคมี 3 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) อนงค์เนตร สายสาระ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
83
ห้องปฏิบัติการเคมี 4 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) อนงค์เนตร สายสาระ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
84
ห้องปฏิบัติการเคมี 5 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) อนงค์เนตร สายสาระ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
85
ห้องปฏิบัติการเคมี 6 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) อนงค์เนตร สายสาระ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
86
ห้องปฏิบัติการเคมี 7 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) อนงค์เนตร สายสาระ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
87
ห้องปฏิบัติการเคมี 8 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) อนงค์เนตร สายสาระ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
88
ห้องปฏิบัติการเคมี 9 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) อนงค์เนตร สายสาระ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
89
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ยุทธนันต์ ปานสงฆ์ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
90
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ยุทธนันต์ ปานสงฆ์ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
91
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ยุทธนันต์ ปานสงฆ์ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
92
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 4 40 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ยุทธนันต์ ปานสงฆ์ ไม่เปิดให้จองใช้งาน
93
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 1 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
94
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 2 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
95
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 3 25 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
96
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 4 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
97
ห้องเขียนแบบ 1 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
98
ห้องเขียนแบบ 2 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
99
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแปลภาพ 1 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
100
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
101
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 1 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
102
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 2 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
103
ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
104
ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
105
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสื่อสาร 1 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
106
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสื่อสาร 2 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
107
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
108
ห้องโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
109
ห้องโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
110
ห้องบัณฑิตศึกษาทางชีววิทยา (ชีวโมเลกุล) 10 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
111
ห้องบัณฑิตศึกษาทางชีววิทยา (ชีวโมเลกุล) 10 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
112
หลักความปลอดภัย 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
113
บริการอาชีวอนามัย 35 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
114
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
115
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
116
อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 50 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
117
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 45 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
118
เทคนิคการแพทย์ 1 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
119
เทคนิคการแพทย์ 2 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
120
เทคนิคการแพทย์ 3 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
121
เทคนิคการแพทย์ 4 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
122
พยาบาล 1 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
123
พยาบาล 2 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
124
พยาบาล 3 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
125
พยาบาล 4 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
126
พยาบาล 5 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
127
พยาบาล 6 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
128
พยาบาล 7 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
129
พยาบาล 8 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
130
พยาบาล 9 20 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
131
ห้องสอนสาธิตทางการพยาบาล 214 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
132
กายภาพบำบัด 1 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
133
กายภาพบำบัด 2 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
134
กายภาพบำบัด 3 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
135
กายภาพบำบัด 4 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
136
กายภาพบำบัด 5 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
137
ห้องออกกำลังกาย 60 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
138
ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน 30 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 (B8) ไม่เปิดให้จองใช้งาน
139
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 1 60 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1 ไม่เปิดให้จองใช้งาน
140
ห้องบรรยาย 70 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1 ไม่เปิดให้จองใช้งาน
141
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2 120 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 ไม่เปิดให้จองใช้งาน
142
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 120 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 ไม่เปิดให้จองใช้งาน