ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เปิดให้ประเมินห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 12/09/2566 -  30/09/2566