หน้าหลัก (ต้องการจองใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จะต้องเข้าสู่ระบบก่อน)

ข้อปฎิบัติในการแจ้งขอใช้งาน

1. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพไม่มีนโยบายเปิดให้บริการเครื่องมือในวันหยุดราชการ(เสาร์,อาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์) กรุณาอย่าขอใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว
2. ต้องแจ้งขอใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3. เข้าสู่ระบบ โดยต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบของมหาวิทยาลัย)
4. ดำเนินการแจ้งขอใช้งานในระบบ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
5. เมื่อดำเนินการแจ้งขอใช้งานในระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งข้อมูลการขอใช้งานไปยังอีเมลล์ของผู้ดูแลครุภัณฑ์ (อีเมลล์มหาลัย)
6. การยกเลิกการขอใช้งานจะต้องยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
7. ท่านต้องประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการก่อนการขอใช้ครั้งถัดไป