ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมด
ลำดับ ชื่อครุภัณฑ์(ไทย|อังกฤษ) ยี่ห้อ|รุ่น ห้อง|อาคาร ผู้รับผิดชอบ สถานะ
1
เครื่องแยกสารประกอบ|High Performance Liquid Chromatography THERMOSCIENTIFIC|Ultimate 3000 ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 1 | B5 พีรดา ภักดีพิน|เบญจพร สมจิต พร้อมใช้งาน | | |
2
เครื่องแยกสารประกอบ|Ion Chromatography Thermo|DIONEX Intergrion HPIC ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 1 | B5 พีรดา ภักดีพิน|วรินญา หนูแจ่ม พร้อมใช้งาน | | |
3
เครื่องวิเคราะห์โลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ชั่น|Atomic Absorption Spectroscopy ANALYTIKJENA|CONTRAA 300 ห้องวิเคราะห์ธาตุ 2 | B5 วรินญา หนูแจ่ม|พีรดา ภักดีพิน พร้อมใช้งาน | | |
4
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ชั่น|Atomic Absorption Spectroscopy ANALYTIKJENA|NOVAA 350 ห้องวิเคราะห์ธาตุ 2 | B5 วรินญา หนูแจ่ม|พีรดา ภักดีพิน พร้อมใช้งาน | | |
5
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ|Gas Chromayography Agilent technologies|6890N ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 2 | B5 ณฐมน นุ่นรักษา| พร้อมใช้งาน | | |
6
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์|Gas Chromayograph-Mass Spectrometer Agilent technologies|GC 7890A.MSD 5975C ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 2 | B5 ยุพเรศน์ พัลพัฒน์| พร้อมใช้งาน | | |
7
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ|Gas Chromayography Agilent technologies|7890 B ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 2 | B5 ณฐมน นุ่นรักษา| พร้อมใช้งาน | | |
8
เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน|CN Analyser LECO|TruSpecCN ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 3 | B5 ณฐมน นุ่นรักษา| พร้อมใช้งาน | | |
9
เครื่องวิเคราะห์ปรอท|Mercury Analyser LECO|AMA 254 ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 3 | B5 ณฐมน นุ่นรักษา| พร้อมใช้งาน | | |
10
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง|UV-Visisble spectrophotomerter JASCO|V-630 ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 3 | B5 ณฐมน นุ่นรักษา| พร้อมใช้งาน | | |
11
เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน|Bomb calorimeter LECO|AC 500 ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 3 | B5 ยุพเรศน์ พัลพัฒน์|ณฐมน นุ่นรักษา พร้อมใช้งาน | | |
12
เครื่องมือวิเคราะห์สารด้วยอินฟาเรด|Fourier-Transform infared spectroscopy BRUKER|Tensor27 ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 4 | B5 ยุพเรศน์ พัลพัฒน์| พร้อมใช้งาน | | |
13
นิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์|Nuclear Magnetic Resonance BRUKER|ASCEND 500 / AVANCE NEO ห้องนิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์ | B5 ยุพเรศน์ พัลพัฒน์| พร้อมใช้งาน | | |
14
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ|Scanning Electron Microscopy ZEISS|MERLIN COMPACT ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน | B5 เบญจพร สมจิต|ยุทธนันต์ ปานสงฆ์ พร้อมใช้งาน | | |
15
เครื่องเคลือบผิวด้วยทอง|gold sputter cressington|108auto ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน | B5 เบญจพร สมจิต|ยุทธนันต์ ปานสงฆ์ พร้อมใช้งาน | | |
16
เครื่องเคลือบผิวด้วยคาร์บอน|C coater cressington|108Carbon/A ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน | B5 เบญจพร สมจิต|ยุทธนันต์ ปานสงฆ์ พร้อมใช้งาน | | |
17
เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต|Critical point drying EMS|K850 ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน | B5 เบญจพร สมจิต| พร้อมใช้งาน | | |
18
เครื่องขึ้นรูปด้วยเรซิ่น|Hot Mounting Machine PRESI MEDI AIR|Mecapress3 ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน | B5 ยุทธนันต์ ปานสงฆ์| พร้อมใช้งาน | | |
19
เครื่องขัดชิ้นงาน|Polishing Machine PRESI|Mecatech264+TCI10 ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน | B5 ยุทธนันต์ ปานสงฆ์| พร้อมใช้งาน | | |
20
เครื่องไอซีพีเสปกโตรโฟโตมิเตอร์|Inductive Couple Plasma Spectroscopy Perkin Elmer|Avio 200 วิเคราะห์ธาตุ 115 | B5 วรินญา หนูแจ่ม|พีรดา ภักดีพิน พร้อมใช้งาน | | |
21
เครื่องยิงเลเซอร์ตัดโมเดล (1)|Laser cutting and engraving machine (1) HYLAX|HY-1390E แลปสถาปัตย์ | B2 ฮาเล็ม ดอเลาะ| พร้อมใช้งาน | | |
22
กล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยขั้นสูงชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลความละเอียด 5 ล้านพิกเซล|Compound microscope with image analyzer Carl Zeiss|AXIO SCOPE ห้องปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์ | B6 พัชราภา ศรีเมือง| พร้อมใช้งาน | | |
23
เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง|Freeze dryer Christ|GAMMA 2-16 LSC ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา | B6 พัชราภา ศรีเมือง|อัญชลี พราหมโน พร้อมใช้งาน | | |
24
กล้องจุลทรรศน์ชนิดกลับหัวพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล|Inverted microscope Carl Zeiss|Axiocam 105 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | B6 พัชราภา ศรีเมือง| พร้อมใช้งาน | | |
25
เครื่องอ่านไมโครเพลท|Microplate Reader EON|BioTek ห้องเครื่องมือพิเศษ 2 | B6 พัชราภา ศรีเมือง| พร้อมใช้งาน | | |
26
เครื่องอบแห้งแบบสเปรย์|Spray dry BUCHI|B-290 ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา | B6 ยุวากร ศิริพิทยา| พร้อมใช้งาน | | |
27
เครื่องศึกษาสมบัติของสาร(การเปลี่ยนแปลงพลังงาน)พร้อมเครื่องป้อนตัวอย่าง|Differential Scanning calorimeter Perkin elmer|DSC6000 ห้องเครื่องมือพิเศษ | B6 ยุวากร ศิริพิทยา| พร้อมใช้งาน | | |
28
เครื่องศึกษาสมบัติของสาร(โดยน้ำหนัก)พร้อมเครื่องป้อนตัวอย่าง|Thermogravimetric analysis Perkin elmer|PYRIS 1 TGA ห้องเครื่องมือพิเศษ | B6 อัญชลี พราหมโน|ยุวากร ศิริพิทยา พร้อมใช้งาน | | |
29
เครื่องทดสอบสมบัติทางวิทยากระแสเชิงพลวัตฯ|Rheometer Thermo Fisher Scientific Inc.|HAAKE MARS 60 ห้องเครื่องมือพิเศษ | B6 ยุวากร ศิริพิทยา| พร้อมใช้งาน | | |
30
เครื่องคาร์ลฟิชเชอร์|Karl fisher METTLER TOLEDO|V30 ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี | B6 ยุวากร ศิริพิทยา|อัญชลี พราหมโน พร้อมใช้งาน | | |
31
เครื่องวัดดัชนีหักเห|Refractometer ATAGO|RX-7000 ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี | B6 ยุวากร ศิริพิทยา|อัญชลี พราหมโน พร้อมใช้งาน | | |
32
โพลาริมิเตอร์|Polarimeter Bellingham|ADP 410 ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี | B6 ยุวากร ศิริพิทยา|อัญชลี พราหมโน พร้อมใช้งาน | | |
33
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดยูวี-วิสซิเบิล|UV-visible spectrometer Jasco|V-360 ห้องเครื่องมือพิเศษ | B6 ยุวากร ศิริพิทยา|อัญชลี พราหมโน พร้อมใช้งาน | | |
34
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดยูวี-วิสซิเบิล|UV-visible spectrometer Shimazu|UV-1700 ห้องเครื่องมือพิเศษ | B6 ยุวากร ศิริพิทยา|อัญชลี พราหมโน พร้อมใช้งาน | | |
35
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดยูวี-วิสซิเบิล|UV-visible spectrometer Shimazu|UV-1800 ห้องเครื่องมือพิเศษ | B6 ยุวากร ศิริพิทยา|อัญชลี พราหมโน พร้อมใช้งาน | | |
36
เครื่องแยกสารประกอบ|High Performance Liquid Chromatography (ID:591) Thermo scientific|ultimate 3000 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | B6 ยุวากร ศิริพิทยา| พร้อมใช้งาน | | |
37
เครื่องอ่านไมโครเพลท|Microplate Reader TECAN|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
38
เครื่องตรวจหาโปรตีนคุณภาพสูง|Molecular Image Versadoc SyNGENE|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
39
เครื่องถ่ายโอนยีน|Gene transfer machine BIO-RAD|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
40
เครื่องทำเจลแห้งด้วยอากาศ|Air Gel Drying Machine BIO-RAD|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
41
เครื่องผลิตน้ำสำหรับฆ่าเชื้อ|Superoxidished water generator Hario-Science|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
42
เครื่องวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันโรค|Immunoassay analyzer Magpix|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
43
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง|Real-time PCR Applied Biosy|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
44
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ|Automatic genetic extraction machine Bioer|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
45
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม|PCR BIO-RAD|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
46
เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์|Spectrophotometer Thermo|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
47
เครื่องอ่านวิเคราะห์สารตัวอย่างเรืองแสงและกัมมันตรังสีแบบกราดภาพ|Readers analyze the sample of fluorescent and radioactive samples GE Healthcare|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 3 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
48
เครื่องประหาร|Guillotine Kent Scientific|- ห้องวิจัยทางการแพทย์ 3 | B6 โปติกา โชติพงศ์| พร้อมใช้งาน | | |
49
เครื่องล้างฟิล์มเอ็กซเรย์|X-ray film wash machine ALPHATES|AX200 ห้องวิจัยทางการแพทย์ 2 | B6 หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์| พร้อมใช้งาน | | |
50
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย|UV/Visible Spectrophotometer SHIMADZU|UV-1800 ห้องวิจัยทางการแพทย์ 2 | B6 หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์| พร้อมใช้งาน | | |
51
เครื่องปั่นหมุนเหวี่ยงปรับอุณหภูมิ|Refrigerator Centrifuge Eppendorf|5810R ห้องวิจัยทางการแพทย์ 2 | B6 หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์| พร้อมใช้งาน | | |
52
เครื่องผสมสารระบบอัลตราโซนิค|Ultrasonicator SONICS|VCX130 ห้องวิจัยทางการแพทย์ 2 | B6 หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์| พร้อมใช้งาน | | |
53
เครื่องประมวลผลอัลตราโซนิกพร้อมอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ|Ultrasonic processor SONICS|VCX750 ห้องวิจัยทางการแพทย์ 2 | B6 หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์| พร้อมใช้งาน | | |
54
เครื่องผสมสารความเร็วสูง|Tissue homogenizer IKA|T18 B ห้องวิจัยทางการแพทย์ 2 | B6 หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์| พร้อมใช้งาน | | |
55
เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ|Automated CBC Sysmex|XN-1000 ห้องเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร|ธัญลักษณ์ พลายด้วง พร้อมใช้งาน | | |
56
ตู้บ่มเชื้อ|Cool incubutor EVER med|CI 440 S PID ห้องวิจัยทางการแพทย์ 4 | B6 หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์| พร้อมใช้งาน | | |
57
ตู้เลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์|CO2 incubator Eppendorf|GALAXY 170S ห้องวิจัยทางการแพทย์ 4 | B6 หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์| พร้อมใช้งาน | | |
58
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง|PCR gradient Applied Biosystem|Veriti 96-well thermal cycler ห้องเครื่องมือกลาง | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร|ธัญลักษณ์ พลายด้วง พร้อมใช้งาน | | |
59
เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงยิ่งยวด|Ultracentrifuge Thermo|WX Ultra100 ห้องวิจัยทางการแพทย์ 4 | B6 หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์| พร้อมใช้งาน | | |
60
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบไมโครเพลท|Micro Plate Spectrometer Thermo Scientific|MULTISKAN GO ห้องเครื่องมือกลาง | B8 ธัญลักษณ์ พลายด้วง|ดารารัตน์ ห่อเพชร พร้อมใช้งาน | | |
61
ชุดถ่ายภาพเจลและโปรแกรมวิเคราะห์|Gel documentation Bio-rad|Universal Hood II ห้องเครื่องมือกลาง | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร| พร้อมใช้งาน | | |
62
เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมชนิดนาโน|Nano Genetic meter Thermo|ND2000 ห้องเครื่องมือกลาง | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร| พร้อมใช้งาน | | |
63
เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น|Lyophilizer EYELA|FDU-1100 ห้องเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร| พร้อมใช้งาน | | |
64
เครื่องเขย่าชนิดอุณหภูมิต่ำ|Shaking incubator COCONO|LM 5340R ห้องจุลชีววิทยาทางการแพทย์ | B7 ดารารัตน์ ห่อเพชร| พร้อมใช้งาน | | |
65
ตู้บ่มเลี้ยงเชื้อแบบเขย่าที่สามารถควบคุมอุณหภูมิต่ำได้|Shaking incubator Thermo|481 ห้องเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร| พร้อมใช้งาน | | |
66
เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะควบคุมอุณหภูมิ (งาน cell culture)|Refrigerated centrifuge Sorvall|LEGENDX TR ห้องวิจัย | B8 ธัญลักษณ์ พลายด้วง|ดารารัตน์ ห่อเพชร พร้อมใช้งาน | | |
67
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ|Flow cytometer BD|Facs caliber ห้องเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร| พร้อมใช้งาน | | |
68
เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ|Hb typing Biorad|Variant II ห้องเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร| พร้อมใช้งาน | | |
69
เครื่องปั่นเหวี่ยงอุณหภูมิต่ำ|Centrifuge Thermo|PK 131R ห้องเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร|ธัญลักษณ์ พลายด้วง พร้อมใช้งาน | | |
70
เครื่องระเหยแห้งในภาวะสูญญากาศ|Centrifugal Evaporator UNIVAPO|150 ECH ห้องเครื่องมือกลาง | B8 ธัญลักษณ์ พลายด้วง| พร้อมใช้งาน | | |
71
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารที่อุณหภูมิต่ำ|Refrigerated bench top centrifuge Eppendorf|5804R ห้องเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร|ธัญลักษณ์ พลายด้วง พร้อมใช้งาน | | |
72
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารที่อุณหภูมิต่ำ(ปริมาณ 6 ขวดต่อรอบปั่น 250 มิลลิลิตรต่อขวด)|Refrigerated centrifuge Sorvall|- ห้องเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ | B8 ดารารัตน์ ห่อเพชร|ธัญลักษณ์ พลายด้วง พร้อมใช้งาน | | |
73
เครื่องทำลายผนังเซลล์ด้วยความถี่สูง|Ultrasonicator SONICS|VCX750 ห้องเครื่องมือกลาง | B8 ธัญลักษณ์ พลายด้วง|ดารารัตน์ ห่อเพชร พร้อมใช้งาน | | |
74
เครื่องวัดการละลาย|Dissolution instrument set VARIAN|VK7010 ห้องเครื่องมือพิเศษ | B6 วิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย| พร้อมใช้งาน | | |
75
เครื่องวัดความหนืดแบบ Cup & bob|Viscosity analyzer Brookfield|LVD-III UITRA ห้องเครื่องมือพิเศษ | B6 วิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย| พร้อมใช้งาน | | |
76
เครื่องวัดความหนืดแบบ Cone & plate|Viscosity analyzer Brookfield|LVD-III UITRA ห้องเครื่องมือพิเศษ | B6 วิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย| พร้อมใช้งาน | | |
77
เครื่องวัดค่าความเป็นประจุบนผิวอนุภาค|Zetasizer Malvern|ZETASIZER NANO-ZS ZEN 3600 ห้องเครื่องมือพิเศษ | B6 วิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย| พร้อมใช้งาน | | |
78
เครื่องแยกสารประกอบ|High Performance Liquid Chromatography (ID:943) Thermo scientific|ultimate 3000 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | B6 ยุวากร ศิริพิทยา| เสีย | | |
79
เครื่องอ่านไมโครเพลท|Microplate reader Perkin Elmer|VICTOR X4 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | B6 ยุวากร ศิริพิทยา| พร้อมใช้งาน | | |
80
เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน|CN Analyzer Leco|CN 828 ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 3 | B5 ณฐมน นุ่นรักษา| พร้อมใช้งาน | | |
81
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ|Gas Chromatography Agilent Technologies|8890 ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 2 | B5 ณฐมน นุ่นรักษา| พร้อมใช้งาน | | |
82
เครื่องแยกสารประกอบ|High Performance Liquid Chromatography THERMOSCIENTIFIC|Vanquish ห้องวิเคราะห์สารประกอบ 1 | B5 พีรดา ภักดีพิน|เบญจพร สมจิต พร้อมใช้งาน | | |
83
เครื่องยิงเลเซอร์ตัดโมเดล (2)|Laser cutting and engraving machine (2) -|- แลปสถาปัตย์ | B2 ฮาเล็ม ดอเลาะ| พร้อมใช้งาน | | |
84
กล้องจุลทรรศน์คอมปาวด์ 3 กระบอกตา|3-Cylinder Compound Microscope OLYMPUS|BX43 ห้องกล้องจุลทรรศน์ | B5 ภาณุวัฒน์ สุขคง|เบญจพร สมจิต พร้อมใช้งาน | | |
85
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 กระบอกตา|3-Cylinder Stereo Microscope OLYMPUS|SZ61 ห้องกล้องจุลทรรศน์ | B5 ภาณุวัฒน์ สุขคง|เบญจพร สมจิต พร้อมใช้งาน | | |
86
เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอัตโนมัติ|Automated Microscope Slide Scanner and Viewer Ptecipoint|M08 ห้องกล้องจุลทรรศน์ | B5 ภาณุวัฒน์ สุขคง|เบญจพร สมจิต พร้อมใช้งาน | | |