ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน รศ.ดร.วาริน อินทนา ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ รศ.ทวีพร ประลมพ์กาญจน์
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.โชคชัย วนภู ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี