จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด

จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับ ชื่อครุภัณฑ์(ไทย) ชื่อครุภัณฑ์(อังกฤษ) ชื่อย่อ จำนวน(เครื่อง)
1 กล้องจุลทรรศน์ชนิดกลับหัวพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล Inverted microscope - 1
2 กล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยขั้นสูงชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลความละเอียด 5 ล้านพิกเซล Compound microscope with image analyzer - 1
3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ Scanning Electron Microscopy SEM 1
4 ชุดถ่ายภาพเจลและโปรแกรมวิเคราะห์ Gel documentation - 1
5 ตู้บ่มเชื้อ Cool incubutor - 1
6 ตู้บ่มเลี้ยงเชื้อแบบเขย่าที่สามารถควบคุมอุณหภูมิต่ำได้ Shaking incubator - 1
7 ตู้เลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ CO2 incubator - 1
8 นิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์ Nuclear Magnetic Resonance NMR 1
9 เครื่องขัดชิ้นงาน Polishing Machine - 1
10 เครื่องขึ้นรูปด้วยเรซิ่น Hot Mounting Machine - 1
11 เครื่องคาร์ลฟิชเชอร์ Karl fisher - 1
12 เครื่องตรวจหาโปรตีนคุณภาพสูง Molecular Image Versadoc - 1
13 เครื่องถ่ายโอนยีน Gene transfer machine - 1
14 เครื่องทดสอบสมบัติทางวิทยากระแสเชิงพลวัตฯ Rheometer - 1
15 เครื่องทำลายผนังเซลล์ด้วยความถี่สูง Ultrasonicator - 1
16 เครื่องทำเจลแห้งด้วยอากาศ Air Gel Drying Machine - 1
17 เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต Critical point drying CPD 1
18 เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น Lyophilizer - 1
19 เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dryer - 1
20 เครื่องประมวลผลอัลตราโซนิกพร้อมอุปกรณ์ลดอุณหภูมิ Ultrasonic processor - 1
21 เครื่องประหาร Guillotine - 1
22 เครื่องปั่นหมุนเหวี่ยงปรับอุณหภูมิ Refrigerator Centrifuge - 1
23 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารที่อุณหภูมิต่ำ Refrigerated bench top centrifuge - 1
24 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารที่อุณหภูมิต่ำ(ปริมาณ 6 ขวดต่อรอบปั่น 250 มิลลิลิตรต่อขวด) Refrigerated centrifuge - 1
25 เครื่องปั่นเหวี่ยงอุณหภูมิต่ำ Centrifuge - 1
26 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะควบคุมอุณหภูมิ (งาน cell culture) Refrigerated centrifuge - 1
27 เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงยิ่งยวด Ultracentrifuge - 1
28 เครื่องผลิตน้ำสำหรับฆ่าเชื้อ Superoxidished water generator - 1
29 เครื่องผสมสารความเร็วสูง Tissue homogenizer - 1
30 เครื่องผสมสารระบบอัลตราโซนิค Ultrasonicator - 1
31 เครื่องมือวิเคราะห์สารด้วยอินฟาเรด Fourier-Transform infared spectroscopy FT-IR 2
32 เครื่องยิงเลเซอร์ตัดโมเดล Laser cutting and engraving machine - 1
33 เครื่องระเหยแห้งในภาวะสูญญากาศ Centrifugal Evaporator - 1
34 เครื่องล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ X-ray film wash machine - 1
35 เครื่องวัดการละลาย Dissolution instrument set - 1
36 เครื่องวัดขนาดอนุภาค Particlesize analyzer - 1
37 เครื่องวัดความหนืดแบบ Cone & plate Viscosity analyzer - 1
38 เครื่องวัดความหนืดแบบ Cup & bob Viscosity analyzer - 1
39 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-Visisble spectrophotomerter UV-VISIBLE 1
40 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย UV/Visible Spectrophotometer - 1
41 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดยูวี-วิสซิเบิล UV-visible spectrometer - 3
42 เครื่องวัดค่าความเป็นประจุบนผิวอนุภาค Zetasizer - 1
43 เครื่องวัดดัชนีหักเห Refractometer - 1
44 เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมชนิดนาโน Nano Genetic meter - 1
45 เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน Bomb calorimeter Auto Bomb 1
46 เครื่องวิเคราะห์ซัลเฟอร์ Sulphur Analyser S 1
47 เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนไนโตรเจน Carbon Analyser CN 1
48 เครื่องวิเคราะห์ปรอท Mercury Analyser Hg 1
49 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ Flow cytometer - 1
50 เครื่องวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันโรค Immunoassay analyzer - 1
51 เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ Hb typing - 1
52 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ชั่น Atomic Absorption Spectroscopy AAS 1
53 เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ Automated CBC - 1
54 เครื่องวิเคราะห์โลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ชั่น Atomic Absorption Spectroscopy AAS 1
55 เครื่องวิเคราะห์ไขมันอัตโนมัติ Fat Analyser - 1
56 เครื่องศึกษาสมบัติของสาร(การเปลี่ยนแปลงพลังงาน)พร้อมเครื่องป้อนตัวอย่าง Differential Scanning calorimeter DSC 1
57 เครื่องศึกษาสมบัติของสาร(โดยน้ำหนัก)พร้อมเครื่องป้อนตัวอย่าง Thermogravimetric analysis TGA 1
58 เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ Automatic genetic extraction machine - 1
59 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ Spectrophotometer - 1
60 เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบไมโครเพลท Micro Plate Spectrometer - 1
61 เครื่องอบแห้งแบบสเปรย์ Spray dry - 1
62 เครื่องอ่านวิเคราะห์สารตัวอย่างเรืองแสงและกัมมันตรังสีแบบกราดภาพ Readers analyze the sample of fluorescent and radioactive samples - 1
63 เครื่องอ่านไมโครเพลท Microplate Reader - 2
64 เครื่องเขย่าชนิดอุณหภูมิต่ำ Shaking incubator - 1
65 เครื่องเคลือบผิวด้วยคาร์บอน C coater C coater 1
66 เครื่องเคลือบผิวด้วยทอง gold sputter gold sputter 1
67 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม PCR - 1
68 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง Real-time PCR - 1
69 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง PCR gradient - 1
70 เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ Gas Chromayography GC 3
71 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ Gas Chromayograph-Mass Spectrometer GC-MS 1
72 เครื่องแยกสารประกอบ High Performance Liquid Chromatography HPLC 5
73 เครื่องแยกสารประกอบ Ion Chromatography IC 5
74 เครื่องไอซีพีเสปกโตรโฟโตมิเตอร์ Inductive Couple Plasma Spectroscopy ICP-OES 2
75 โพลาริมิเตอร์ Polarimeter - 1